Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego RIQQON

I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem Sklepu internetowego Riqqon (dalej także: „Sklep”) jest Tomasz Czarnecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Czarnecki z siedzibą w Warszawie (dalej także: „TC”).

Tel. 501 345 445

E-mail: sklep@riqqon.pl

NIP: 666-198-93-18

REGON: 383033280 

1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki TC, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

2.Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. CI posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

3.Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

4.W przypadku zawarcia przez TC umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

II Wymagania techniczne

1.TC świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

2.Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TC. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

3.Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez TC z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez TC w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.

4.Klient, korzystający z usług świadczonych przez AC, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III Rejestracja w Sklepie

1.Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

2.CI tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

3.Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy AC a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

4.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez AC drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail sklep@riqqon.pl. CI dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

5.Klient może rozwiązać zawartą z CI umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@riqqon.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia CI usunie Konto Klienta.

IV Warunki sprzedaży

1.Klientem CI może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami AC mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

2.Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

3.Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a) Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

b) następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

c) w Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

d) w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

1.TC wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego TC).

2.Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między TC a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV. 4 . powyżej.

3.Klient, zastrzeżeniem punktu VII.4 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez TC na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez TC informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: sklep@riqqon.pl podając numer zamówienia.

4.Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych. Zapis ten nie dotyczy zamówień w formie przedsprzedaży (pre-order_ - w takim przypadku o dostawie każdorazowo klient jest informowany.

5.Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

V Płatności i dostawa

1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

(a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
(b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
(c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
(d) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu dostępne w procesie zamawiania Produktu oraz na stronie internetowej http://www.tpay.com. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6; 61-808 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, kapitał zakładowy w wysokości 5.494.980 PLN w całości opłaconym, NIP: 7773061579.

(e) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu dostępne w procesie zamawiania Produktu oraz na stronie internetowej http://www.paypal.com.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

(f) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Shoplo – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu dostępne w procesie zamawiania Produktu oraz na stronie internetowej http://www.shoplo.com. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Shoplo.com .Operatorem serwisu  jest firma Blue Media, z siedziba w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości)

2.W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, CI nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).

3.Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, paczkomatów (InPost) lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie TC.

VI Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

1.Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu VI.2. poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2.Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

3.Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

4.Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

6.Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@riqqon.pl. CI udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

a) obniżenie ceny Produktu,

b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

c) odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

1.Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie. Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.

VII Pakiety promocyjne

1.Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

2.TC może proponować określone na stronie internetowej Sklepu pakiety promocyjne (dalej także: „Zestawy”). Zestawy dzielą się na:

(a) zestawy obniżające cenę produktów, zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu;

(b) zestawy łączące kilka produktów kolekcjonerskich, które nie obniżają ceny produktów”.

1.Promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej

VIII Ochrona danych osobowych

1.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

2.Administratorem danych osobowych jest TC, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

3.CI przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

4.Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

IX Newsletter

1.Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z TC pod adresem: sklep@riqqon.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

X Postanowienia końcowe

1.TC zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2.O zmianie Regulaminu TC poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

3.W przypadku zmiany Regulaminu przez TC, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

4.Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5.Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596